Условия на ползване на уебсайт на Халеон

Актуализиран на 22.07.2022

Този уебсайт и уебинарите, хоствани на този уебсайт (наричани заедно „Сайтът“), са собственост на Haleon Hungary Limited Liability Company („Халеон"). Като използвате този Сайт, Вие се съгласявате с тези условия на ползване. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този Сайт.

Халеон си запазва правото по своя преценка да променя, изменя, допълва или заличава части от настоящите Условия на ползване по всяко време. Ваша е отговорността да проверявате периодично дали има промени в настоящите Условия на ползване. Можете да осъществите достъп до Условията на ползване чрез хиперлинка в най-долната част на уебстраницата. Ако продължавате да използвате Сайта, след като са актуализирани Условията на ползване, това ще означава, че Вие се съгласявате извършените изменения да имат обвързващо действие спрямо Вас.

Предоставената на този уебсайт информация е предназначена единствено за общоинформационни и образователни цели. Уебсайтът може да съдържа информация относно медицински състояния и терапията им. Нищо на този уебсайт не бива да се разбира като предоставяне на какъвто и да било медицински съвет или препоръка и на него не бива да се разчита при вземане на решение или предприемане на действие. Медицински съвети трябва да се търсят само от квалифицирано медицинско лице.

Допустими потребители

Този уебсайт е предназначен единствено за здравни специалисти. Като използвате тази платформа, Вие удостоверявате, че имате правоспособност да работите като здравен специалист в страната, за която е предназначен този Сайт.

САМО ЗА ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ: Моля, обърнете внимание, че правилното използване на всеки лекарствен продукт трябва да е въз основа на одобрената кратка характеристика на продукта. Преди да предпишат лекарство, здравните специалисти следва да направят справка с одобрената в своята страна информация относно предписването на дадения лекарствен продукт.

Акаунти, пароли, сигурност

Ако решите да си създадете акаунт (включително да зададете потребителско име и парола), Вие сте изцяло отговорни за поддържането на поверителността на информацията, която съхранявате относно акаунта си, и за всички действия, които се извършват по Вашия акаунт.

Условия на ползване на уебинара

Когато участвате в уебинар, хостван на този уебсайт, Вашата самоличност и други лични данни, които въведете, когато се регистрирате, могат да се видят от други участници. Като участвате в уебинар, Вие давате съгласието си за това разкриване. Когато се включвате в уебинар, моля, въведете си такова име за показ, каквото искате да се вижда от другите.

Използвате платформата за уебинари на свой риск. Халеон не изказва никакви твърдения и не дава никакви гаранции за точността, целесъобразността или пълнотата на информацията, споделяна по време на уебинара, и не носи отговорност за никакви щети или вреди, причинени в резултат от използването на платформата за уебинари. Нищо в настоящия отказ от отговорност или другаде не ограничава отговорността на Халеон за телесни повреди, причинени от небрежност от негова страна.

Записване

Уебинарът на Халеон може да бъде записван. Записът може да се използва от Халеон (частично или изцяло), като бъдещите аудитории са по преценка на Халеон. Например, Халеон може да качва записания уебинар на свои уебсайтове, които са достъпни за аудитории от цял свят. Ако Вашият образ, глас и/или изображение ще бъде записван от Халеон в резултат от участието Ви в уебинар, Халеон ще поиска Вашето съгласие да бъдете записвани, когато влизате в уебинара. В случай че не желаете да бъдете записвани, изключете микрофона си и не споделяйте своя образ или екран. Можете също така и да напуснете уебинара.

Предназначени за цял свят продукти

Корпоративните уебсайтове на Халеон съдържат информация за нейните предназначени за цял свят продукти и услуги, като не всички те могат да се намерят навсякъде. Споменаването на продукт или услуга на Халеон на уебсайт на Халеон не означава, че този продукт или услуга се предлага или ще се предлага там, където се намирате Вие.

Навременност на информацията

Халеон полага усилия, в разумни граници, да актуализира този уебсайт, но е възможно с времето някоя информация вече да не е актуална. Халеон не е в състояние да и не дава гаранции и уверения относно надеждността, точността, целесъобразността, пълнотата или навременността на информацията, съдържаща се на този уебсайт, включително тази, споделяна чрез уебинар. Информацията на този уебсайт се предоставя във вида, в който е.

Използване и достъп

Можете свободно да разглеждате този уебсайт, но можете да имате достъп или да сваляте материали от него само за собствена, нетърговска употреба. Всички уведомления за авторско право и други уведомления за собственост, съдържащи се в свалените материали, задължително трябва да се запазват и да не се премахват. Без изричното писмено позволение на Халеон не е разрешено никакво друго използване на материал, намиращ се на този уебсайт.

Достъпът до този уебсайт е разрешен временно и Халеон си запазва правото да оттегли или измени предлаганата на този уебсайт услуга без предизвестие. Халеон не носи отговорност, ако по някаква причина уебсайтът не е наличен в определен момент или за какъвто и да било период.

Търговски марки/ Права на собственост

Смятайте, че всички търговски марки, които се появява на този уебсайт, без разлика дали са изписани с едър шрифт, или не, и дали са придружени със символа за търговска марка, са търговски марки на Халеон, нейни филиали, свързани търговски дружества или нейни лицензодатели или партньори в смесени предприятия, освен когато е посочено друго. Смятайте, че всичко, което виждате или четете на този уебсайт, е защитено с авторско право или Халеон е получила разрешение за ползването му, освен когато е посочено друго, и без писменото позволение на Халеон не може да се използва по друг начин, освен както е предвидено в Условията на ползване или в текста на уебсайта. Използването на този уебсайт не Ви дава или преотстъпва никакво разрешение или право по отношение на каквито и да било права на собственост на търговски дружества от групата на Халеон (включително патенти, търговски марки и авторско право) или на трети страни. Освен позволеното на друго основание тук, изрично е забранено използването или неправомерната употреба на тези търговски марки, авторски права или други материали и може да представлява нарушение на законодателството в областта на авторското право, търговските марки или на други закони, подзаконови актове или регулаторни изисквания.

Халеон не претендира да има собственост, нито каквато и да било свързаност с никоя от търговските марки на трети страни, които се появяват на този уебсайт. Подобни търговски марки на трети страни се използват единствено за да се обозначат продуктите и услугите на съответните техни собственици и от използването на тези марки не следва да се прави заключение, че Халеон ги предлага или подкрепя.

Не представлява подкрепа

Възможно е да бъдат дадени линкове към сайтове на трети лица, които могат да представляват интерес или за удобство на потребителите на този Сайт. Халеон не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, които не са на Халеон и към които тя предоставя линкове, и не носи отговорност за информация или мнение, съдържащи се на уебсайт на трето лице, или за нарушение или пропуск в политиките на трети лица относно неприкосновеността на личните данни.

Информация, която ни предоставяте

И изключение на информацията, обхваната от нашето Изявление относно неприкосновеността на личния живот, всякаква кореспонденция или материали, които Вие прехвърляте към или чрез уебсайта, включително данни, въпроси, коментари, идеи, ноу-хау или други подобни, както и информацията, споделяна по време на уебинар, е неповерителна и незащитена от права на собственост и ще се третира като такава. Халеон няма каквито и да било задължения по отношение на такава информация и има свободата да използва, разкрива, възпроизвежда или публикува тази информация без каквито и да било ограничения, включително за търговски цели, без да заплаща на потребителите за правото да го прави. Информацията, която споделяте по време на уебинар, също може да бъде достъпна за другите присъстващи.

Отговорност

Освен когато е забранено от закон и с изключение на уверенията, дадени изрично в настоящите Условия на ползване, всякакви условия, уверения, гаранции, права или отговорности, които биха се подразбирали в настоящите Условия на ползване или наложени по закон, са изключени.

Използването на Сайта е на Ваш риск и Халеон в никакъв случай няма да носи отговорност за никакви вреди (включително, без изброяването да бъде изчерпателно, преки, случайни, произтичащи като следствие, косвени или наказателни загуби или щети, или щети в резултат от пропуснати ползи, загубени данни или прекъсване на стопанската дейност), произтичащи от достъпа Ви до уебсайта, използването му или невъзможността за достъп или използване на уебсайта, или от грешки или пропуски в неговото съдържание. Това включва поражения на Вашия компютър или друго имущество, включително причинени от компютърни вируси или друг технологично вреден материал, който може да зарази Вашия компютър или друго имущество поради това, че сте използвали този уебсайт, включително, че сте свалили файлове или друго съдържание от уебсайта.

Халеон си запазва правото, в случай че нарушите Условията на ползване, да прекрати временно или постоянно всеки създаден от Вас акаунт на този уебсайт.

Използваните в настоящите Условия на ползване заглавия са дадени единствено за удобство и не се използват при определяне на смисъла или тълкуванието на настоящите Условия на ползване.