Haleon veebisaidi kasutustingimused

Uuendatud: 22.07.2022

See veebisait ja saidil pakutavad veebiseminarid (edaspidi üheskoos „Sait“) on Haleon Hungary Limited Liability Company („Haleon“) omand. Saiti kasutama asudes nõustute te Kasutustingimustega. Kui te ei nõustu, palume Saiti mitte kasutada.

Haleon jätab endale õiguse Kasutustingimusi igal ajal oma äranägemisel muuta, kohandada, lisada või kustutada selle osasid. Te olete vastutav Kasutustingimuste regulaarse üle vaatamise ja muudatustega tutvumise eest. Juurdepääsuks Kasutustingimustele on veebisaidi allääres hüperlink. Kui Kasutustingimusi on muudetud ja te jätkate Saidi kasutamist, loetakse teid muudatustega nõustunuks.

Veebisaidil sisalduv teave on informatiivne ja mõeldud üksnes hariduslikeks eesmärkideks. Veebisait võib sisaldada teavet haiguste ja nende ravi kohta. Veebisaidil sisalduvat teavet ei või käsitada meditsiinilise nõuande või soovitusena ning mis tahes otsustustes või tegevustes ei või sellele tugineda. Meditsiinilist nõu tuleb alati küsida kvalifitseeritud tervishoiutöötajalt.

Kogu maailma tooted

Haleon ettevõtete veebisaidid sisaldavad teavet kogu maailmas pakutavate toodete ja teenuste kohta, mis kõik ei pruugi olla kõikjal saadaval. Haleon veebisaidi viide tootele või teenusele ei tähenda, et kõnesolev toode või teenus on praegu või tulevikus teie asukohas saadaval.

Teabe ajakohasus

Haleon teeb veebisaidi ajakohastamiseks mõistlikke jõupingutusi, kuid osa teabest võib jooksvalt aeguda. Haleon-l ei ole võimalik ning Haleon ei taga, kinnita ega garanteeri veebilehel oleva teabe, sealhulgas veebiseminaril jagatava teabe usaldusväärsust, täpsust, sobivust, täielikkust või ajakohasust. Veebisaidil olev teave on esitatud tingimusega „nagu on“.

Kasutamine ja juurdepääs

Teil on õigus veebisaiti vabalt sirvida, kuid juurdepääs veebisaidil olevatele materjalidele ja nende allalaadimine on lubatud üksnes isiklikuks mitteäriliseks kasutuseks. Allalaaditud materjalidelt ei tohi eemaldada autoriõiguse ja muude õigustega seotud märkeid ega neid muuta. Veebisaidil oleva materjali kasutamine muuks kui isiklikuks otstarbeks Haleon sõnaselge kirjaliku loata on keelatud.

Teie juurdepääs veebisaidile on ajutine ning Haleon jätab endale õiguse veebisaidil teenuse osutamine omal äranägemisel peatada või teenust muuta. Haleon ei vastuta, olenemata põhjusest, kui juurdepääs veebisaidile mis tahes ajal või kui tahes pika aja jooksul puudub.

Kaubamärgid/varalised õigused

Palume arvestada, et kõik veebisaidil olevad kaubamärgid olenemata nende suurusest või kaubamärgitähisega varustatusest kuuluvad Haleon-le, tema tütar- või sidusettevõtetele, litsentsiandjatele või partneritele ühisettevõtetes, kui pole märgitud teisiti. Samuti palume arvestada, et kogu veebisaidi loetava või vaadatava sisu autoriõigused kuuluvad Haleon-le või on talle kasutamiseks litsentsitud, kui pole märgitud teisiti, ning selle kasutamine muul kui Kasutustingimustes või veebisaidi tekstis märgitud viisil on Haleon sõnaselge kirjaliku loata keelatud. Veebisaidi kasutamine ei anna teile litsentsi ega mis tahes muid õigusi Haleon grupiettevõtete õigustele (sh patendid, kaubamärgid ja autoriõigused). Kaubamärkide, autoriõiguste ja muude materjalide kasutamine muul kui Kasutustingimustega sõnaselgelt ette nähtud viisil on keelatud, nagu ka nende väärkasutamine, ning võib olla vastuolus autoriõiguse, kaubamärgiõiguse või muude seaduste, määruste või õigusaktidega.

Haleon ei oma veebisaidil kuvatavaid kolmandate isikute kaubamärke ega ole nendega seotud. Kolmandate isikute kaubamärke kasutatakse üksnes nende kaubamärkide omanike toodete ja teenuste tähistamiseks ning nende kasutamisest ei saa järeldada, et Haleon toetab või soovitab vastavaid tooteid või teenuseid.

Sõltumatus

Sait võib sisaldada linke kolmandate isikute saitidele, mis on ära toodud kasutajate huvi või mugavust silmas pidades. Haleon ei vastuta lingitud ent Haleon-le mittekuuluvate veebisaitide sisu eest, neil veebisaitidel oleva mis tahes teabe või arvamuste eest ega privaatsuspõhimõtete rikkumise või puudumise eest neil veebisaitidel.

Teilt saadav info

Kui välja arvata Privaatsuspõhimõtete alla kuuluvad andmed, on kogu veebilehel toimuv suhtlus ja selle kaudu edastavad materjalid, sealhulgas andmed, küsimused, ideed, oskusteave jms ning veebiseminaril jagatav info mittekonfidentsiaalne ning seda käsitatakse mittekonfidentsiaalsena. Haleon-l puuduvad selle infoga seoses mis tahes kohustused ning tal on õigus seda infot vabalt, piiranguteta ja kasutajatele tasu maksmata kasutada, avaldada, reprodutseerida ja levitada, sealhulgas ärilisel eesmärgil. Info, mida te veebiseminaril jagate, võib olla kättesaadav ka teistele osalejatele.

Vastutus

Mis tahes tingimus, kinnitus, garantii, õigus või vastutus, millele peaks, kuid ei ole käesolevates Kasutajatingimustes viidatud või mis peaks olema kohalduv seaduse alusel, kuid millele ei ole viidatud, on käesolevaga välistatud, väljaarvatud ulatuses, milles see on keelatud seaduse alusel või milles osas Kasutajatingimustes sätestatud teisiti.

Te kasutate Saiti omal vastutusel ning Haleon ei vastuta ühelgi tingimusel mis tahes kahju (sealhulgas otsese, kaudse, moraalse või mittevaralise kahju, saamata jäänud tulu, andmete kaotsimineku või äritegevuse katkestuste) eest, mis võib seonduda veebisaidile juurdepääsu või selle puudumise, veebisaidi kasutamise või selle võimatuse või veebisaidi sisu ebaõigsuse või mittetäielikkusega. Samuti ei vastuta Haleon teie arvutile või muule varale tekkida võiva kahju, sealhulgas veebisaidi kasutamise ja veebisaidilt failide või muu sisu allalaadimisega seoses teie arvutisse levivatest arvutiviirustest või pahavarast põhjustatud kahju eest.

Haleon jätab endale õiguse teie poolse Kasutustingimuste rikkumise korral peatada kõigi teie veebisaidil loodud kasutajakontode kasutamine või need sulgeda.

Kohaldatav õigus

Käesolevatele Kasutustingimustele ja teie poolt veebisaidi kasutamisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

Teie ja Haleon vahelised mis tahes vaidlused seoses käesolevate Kasutustingimustega ja teie poolt veebisaidi kasutamisega lahendatakse heas usus läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, lahendatakse nõuded või vaidlused Harju Maakohtus.

Kasutustingimustes sisalduvad alapealkirjad on ära toodud üksnes mugavuse huvides ning kasutustingimuste sisu tõlgendamisel neist ei lähtuta.