Gebruiksvoorwaarden website Haleon

Bijgewerkt op 22.07.2022

Deze website en de webinars die worden gehost op deze website (gezamenlijk de ‘Website’) zijn de eigendom van Haleon Belgium S.A. (‘Haleon’). Door gebruik te maken van deze Website stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u hier niet mee instemt, maak dan geen gebruik van deze Website.

Haleon behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig na te gaan of er wijzigingen werden aangebracht aan deze Gebruiksvoorwaarden. U krijgt toegang tot de Gebruiksvoorwaarden via de hyperlink onderaan de webpagina. Indien u na wijziging van de Gebruiksvoorwaarden blijft gebruikmaken van de Website, betekent dit dat u akkoord gaat met die wijzigingen en ze accepteert.

De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemeen gebruik en voor educatieve doeleinden. De website kan informatie bevatten over medische aandoeningen en de behandeling ervan. Niets op deze website mag worden beschouwd als een vorm van medisch advies of medische aanbeveling of als basis worden gebruikt voor een beslissing of actie. Medisch advies dient steeds te worden ingewonnen bij een erkende medische zorgverlener.

Gemachtigde gebruikers

Deze website is enkel bedoeld voor gezondheidszorgbeoefenaar. Door gebruik te maken van dit platform bevestigt u dat u beschikt over een vergunning om te werken als zorgverlener in het land waarvoor deze Website bedoeld is.

Deze website heeft een speciale rubriek voor leden van het publiek, een speciale rubriek voor patiënten en een speciale rubriek voor gezondheidszorgbeoefenaar. ‘Gezondheidszorgbeoefenaar’ verwijst naar personen die tijdens de uitoefening van hun professionele activiteiten een geneesmiddel of medische apparatuur mogen voorschrijven, leveren of toedienen.

De rubriek voor het publiek werd ontwikkeld als een soort bibliotheek om referentiegegevens te verstrekken rond geneesmiddelen van Haleon, waaronder maar niet beperkt tot geneesmiddelen op voorschrift, aan het publiek in België an Groot-Hertogdom Luxemburg. Binnen het publieke gedeelte zijn er specifieke pagina’s die enkel bestemd zijn voor patiënten aan wie het geneesmiddel waarover op deze pagina’s informatie wordt gegeven werd voorgeschreven. Die pagina’s blijven verborgen voor websitenavigatie en zijn enkel toegankelijk zodra een lid van het publiek heeft bevestigd dat hij of zij een patiënt is aan wie een specifiek geneesmiddel werd voorgeschreven.

ENKEL VOOR GEZONDHEIDSZORGBEOEFENAAR: We wijzen erop dat goedgekeurde voorschriftinformatie moet dienen als richtlijn voor een correct gebruik van alle geneesmiddelen. Alvorens een geneesmiddel voor te schrijven, dienen gezondheidszorgbeoefenaar de goedgekeurde voorschriftinformatie voor dat geneesmiddel in hun land te raadplegen.

Accounts, wachtwoorden, veiligheid

Indien u ervoor kiest om een account aan te maken (inclusief aanmaak van een ID en een wachtwoord), bent u volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de gegevens die u bewaart voor uw account en voor alle activiteit die gebeurt via uw account.

Gebruiksvoorwaarden webinar

Wanneer u deelneemt aan een webinar dat wordt gehost op deze website zijn uw identiteit en andere persoonsgegevens die u invoert bij inschrijving mogelijk zichtbaar voor andere deelnemers. Door deel te nemen aan een webinar geeft u toestemming om die gegevens bekend te maken. Gelieve een schermnaam in te voeren waarmee u voor anderen zichtbaar wenst te zijn wanneer u deelneemt aan een webinar.

Het gebruik van het webinarplatform is volledig op eigen risico. Haleon geeft geen verklaring of garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van de gegevens die worden gedeeld tijdens het webinar en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van het webinarplatform. Niets (in deze disclaimer) beperkt de verantwoordelijkheid van Haleon voor persoonlijk letsel als gevolg van zijn eigen nalatigheid.

Opname

Het Haleon-webinar kan worden opgenomen. De opname kan door Haleon naar eigen oordeel (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt voor een toekomstig publiek. Haleon kan bijvoorbeeld een opgenomen webinar op zijn websites plaatsen die toegankelijk zijn voor een wereldwijd publiek. Indien uw beeld, stem en/of gelijkenis als gevolg van uw deelname aan een webinar worden opgenomen door Haleon, zal Haleon uw toestemming vragen om te worden opgenomen op het moment waarop u toetreedt tot het webinar. Indien u niet wenst te worden opgenomen, dient u uw geluid uit te zetten en uw beeld of uw scherm niet te delen. U kunt het webinar ook verlaten.

Wereldwijde producten

De corporate websites van Haleon bevatten informatie over het wereldwijde aanbod van producten en diensten, die niet allemaal beschikbaar zijn op alle locaties. Een verwijzing naar een Haleon-product of -dienst op een website van Haleon betekent niet dat dat product of die dienst beschikbaar is of zal zijn op uw locatie.

Tijdigheid van informatie

Haleon levert redelijke inspanningen om deze website bij te werken, maar sommige gegevens kunnen na verloop van tijd verouderd raken. Haleon kan en zal geen verklaringen of garanties geven ten aanzien van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, volledigheid of tijdigheid van de gegevens op deze website, met inbegrip van de informatie die wordt gedeeld via webinar. De informatie op deze website wordt ongewijzigd verstrekt.

Gebruik en toegang

U mag vrij navigeren op deze website, maar u krijgt enkel toegang tot of u mag enkel overgaan tot het downloaden van materiaal op deze website voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten voor gedownload materiaal moeten worden gevrijwaard en behouden blijven. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Haleon is geen ander gebruik van materiaal op deze website toegestaan.

Toegang tot deze website is tijdelijk toegestaan en Haleon behoudt zich het recht voor om de op deze website geleverde dienst zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Haleon kan niet aansprakelijk worden gesteld indien voor om het even welke reden de website op een gegeven moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Handelsmerken / Eigendomsrechten

U moet ervan uitgaan dat alle handelsmerken op deze website, ongeacht of deze worden vermeld in grote letters of met het handelsmerksymbool, handelsmerken zijn van Haleon, zijn dochterondernemingen, verbonden ondernemingen of zijn licentiegevers of joint-venturepartners, tenzij anders vermeld. U moet ervan uitgaan dat alles wat u ziet of leest op deze website auteursrechtelijk beschermd is of dat Haleon toestemming kreeg om het te gebruiken, tenzij anders vermeld, en dat dit niet mag worden gebruikt, tenzij zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden of in de tekst op de website, zonder de schriftelijke toestemming van Haleon. Het gebruik van deze website geeft u geen licentie of recht in om het even welk eigendomsrecht van de groep van ondernemingen van Haleon (inclusief octrooien, handelsmerken en auteursrecht) of om het even welke derde partij. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken, auteursrechten of ander materiaal, tenzij in dit document anders bepaald, is uitdrukkelijk verboden en kan een schending vormen van het auteursrecht, het merkenrecht of andere wetten, statuten of voorschriften.

Haleon eist geen eigendomsrecht voor of band met om het even welke handelsmerken van derden die voorkomen op deze website op. Die handelsmerken van derden worden enkel gebruikt om de producten en diensten van hun respectieve eigenaars te identificeren en er mag geen sponsoring of ondersteuning door Haleon worden afgeleid uit het gebruik van deze merken.

Geen ondersteuning

Links naar websites van derden kunnen worden verschaft in het belang of voor het gebruiksgemak van gebruikers van deze Website. Haleon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden waarnaar het een link plaatst en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie of een mening die is opgenomen op de websites van derden of voor verbreking of weglating in het privacybeleid van derden.

Informatie die u ons dient te verstrekken

Behalve voor informatie die valt onder onze Privacyverklaring wordt alle communicatie en materiaal dat u verstuurt naar of via deze website, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, ideeën, knowhow en dergelijke, en informatie die wordt gedeeld tijdens een webinar, behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Haleon heeft geen enkele verplichting ten aanzien van die informatie en kan ze vrij en zonder enige beperking gebruiken, bekendmaken, reproduceren of publiceren, inclusief voor commerciële doeleinden, zonder gebruikers te betalen voor het recht om dit te doen. Informatie die u deelt tijdens een webinar kan ook toegankelijk zijn voor andere aanwezigen.

Aansprakelijkheid

Tenzij indien bij wet verboden en behoudens eventuele uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen garanties wordt elk(e) voorwaarde, garantie, recht of aansprakelijkheid die deze Gebruiksvoorwaarden op een andere manier zou impliceren of die wettelijk zou worden opgelegd, uitgesloten.

Uw gebruik van de Website is op eigen risico en Haleon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, incidentele of gevolgschade, indirect of punitief verlies, indirecte of punitieve schade, of schade als gevolg van gederfde winst, verloren gegevens of onderbreking van de activiteiten) als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of onvermogen inzake toegang tot of gebruik van de website of fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Dit omvat schade aan uw computer of andere eigendom, inclusief schade als gevolg van computervirussen of om het even welk ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer of andere eigendom kan beschadigen als gevolg van het gebruik van deze website, inclusief het downloaden van bestanden of andere inhoud van de website.

Geen uitnodiging tot handel

Niets op deze website vormt een uitnodiging of aanbod tot belegging of handel in de effecten of ADR’s van Haleon. In het bijzonder kunnen werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk verschillen van prognoses, meningen of verwachtingen weergegeven op deze website, en resultaten uit het verleden met betrekking tot de prijs van de effecten mogen niet worden beschouwd als leidraad voor toekomstige prestaties.

Toekomstgerichte verklaringen

De website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die onderworpen zijn aan risico’s en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten verschillen van de verwachtingen. Dit zijn onder meer risico’s die worden toegelicht in de rapporten van Haleon die worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de ‘SEC’), waaronder het meest recente rapport dat Haleon bij de SEC heeft ingediend.

Haleon behoudt zich het recht voor om, indien u de Gebruiksvoorwaarden schendt, een account dat u hebt aangemaakt op deze website op te schorten of te beëindigen.

Wetgeving

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website worden beheerst door de wetten van België en het Groot Hertogdom Luxemburg. Rechtsvorderingen of -procedures met betrekking tot deze website worden uitsluitend behandeld door de Brussel

De titels die worden gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel bedoeld voor meer leescomfort en worden niet gebruikt om de betekenis of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden te bepalen.