Regulamin

Zaktualizowano: 22.07.2022

Niniejsza strona internetowa, a także organizowane lub promowane za jej pośrednictwem Webinary (zwane dalej łącznie „Stroną Internetową”) stanowią własność Haleon Poland Sp.z.o.o. („Haleon”). Rozpoczęcie korzystania ze Strony Internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na te warunki, prosimy o odstąpienie od korzystania ze Strony Internetowej.

Haleon zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia części niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, według własnego uznania. W przypadku każdorazowej zmiany dowolnej części niniejszego Regulaminu Haleon opublikuje odpowiednie informacje na niniejszej stronie internetowej, aby mogli Państwo zapoznać się z treścią zmiany i zdecydować o przyszłym korzystaniu ze Strony Internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej po aktualizacji Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją zmian.

Informacje podane na niniejszej Stronie Internetowej służą wyłącznie do celów ogólnych i edukacyjnych. Strona Internetowa może zawierać informacje dotyczące schorzeń i ich leczenia. Treści niniejszej Strony Internetowej nie należy interpretować jako porad ani zaleceń lekarskich, w tym treść niniejszej Strony Internetowej nie może być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji czy działań. Porady co do stanu zdrowia może udzielić wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny.

Uprawnieni Użytkownicy

Niniejsza Strona Internetowa jest dedykowana wyłącznie osobom wykonującym zawód medyczny uprawnionym do wystawiania recept – lekarzom („Użytkownik”). Korzystając z niniejszej platformy, Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza oraz że jest osobą uprawnioną do wystawiania recept w kraju, w którym prowadzi działalność zawodową i zgodnie z przepisami prawa na terenie którego niniejsza Strona Internetowa funkcjonuje.

WYŁĄCZNIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY: Należy pamiętać, że właściwe stosowanie jakiegokolwiek produktu leczniczego powinno opierać się na zatwierdzonej charakterystyce produktu leczniczego. Przed wystawieniem recepty na jakikolwiek produkt leczniczy osoby wykonujące zawód medyczny, jako osoby uprawnione do wystawienia recept zobowiązane są zapoznać się z zatwierdzoną ChPL danego produktu leczniczego obowiązującą w ich kraju.

Konta, hasła, bezpieczeństwo

W przypadku podjęcia decyzji o założeniu konta (w tym skonfigurowania identyfikatora i hasła) Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie w poufności informacji przechowywanych na jego koncie oraz za wszystkie czynności wykonywane za pośrednictwem jego konta.

Regulamin Webinarów

W przypadku uczestnictwa w Webinarze organizowanym lub promowanym na niniejszej Stronie Internetowej imię i nazwisko oraz pozostałe dane osobowe Użytkownika, podane przy rejestracji, mogą być widoczne dla innych uczestników tego Webinaru. Uczestnictwo w Webinarze jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na ujawnienie tych danych osobowych. Podczas logowania do Webinaru należy wpisać taką nazwę, jaką Użytkownik chce, aby była widoczna dla pozostałych uczestników tego Webinaru.

Użytkownik korzysta z Webinar na własne ryzyko. Haleon dokłada wszelkich starań, aby podczas Webinaru przekazywać dokładne i kompletne informacje, jednak nie jest w stanie w pełni kontrolować wszystkich informacji przekazywanych podczas Webinaru, np. przekazywania wiedzy naukowej przez niezależnego eksperta lub zachowań uczestników Webinaru i formułowanych przez nich wypowiedzi, w związku z czym nie może składać oświadczeń co do przydatności informacji dla poszczególnych Uczestników tego Webinaru.

Nagrywanie

Webinar Haleon może być nagrywany. Haleon może wedle własnego uznania udostępniać nagrania (w całości lub w części) przyszłym Uczestnikom Strony Internetowej. Przykładowo Haleon może zamieszczać nagrania z Webinarów na swoich stronach internetowych udostępnianych użytkownikom na całym świecie. Jeżeli zdjęcie, głos i/lub wizerunek Użytkownika będą nagrywane przez Haleon w związku z uczestnictwem w Webinarze, Haleon ma obowiązek uzyskać stosowną zgodę Użytkownika w chwili rozpoczęcia Webinaru. Użytkownik, który nie chce być nagrywany, powinien włączyć mikrofon, wyłączyć funkcję kamery oraz nie pokazywać swojego zdjęcia ani nie udostępniać ekranu. Użytkownik może również opuścić w każdej chwili Webinar.

Produkty globalne

Serwisy Haleon zawierają informacje o globalnych produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Odwołanie do produktu lub usługi Haleon na Stronie Internetowej Haleon nie oznacza, że taki produkt lub usługa są lub będą dostępne w lokalizacji Użytkownika.

Terminowe przekazywanie informacji

Haleon dokłada uzasadnionych starań, aby na bieżąco aktualizować niniejszą Stronę Internetową, ale niektóre informacje mogą z upływem czasu ulegać dezaktualizacji. Haleon nie jest w stanie złożyć ani nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących rzetelności, dokładności, przydatności, kompletności bądź aktualności informacji zawartych na niniejszej Stronie Internetowej, w tym informacji udostępnianych podczas Webinaru. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej przekazywane są na zasadzie „as is” czyli w stanie, w jakim się znajdują.

Wykorzystywanie i dostęp

Użytkownik może swobodnie przeglądać treść niniejszej Strony Internetowej, ale dostęp do zawartych na niej materiałów może uzyskać wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. To samo dotyczy pobierania materiałów ze Strony Internetowej. Użytkownik ma obowiązek przechowywać i wskazywać wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej zawarte w pobranych ze Strony Internetowej materiałach. Wykorzystywanie materiałów zawartych na niniejszej Stronie Internetowej w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej pisemnej zgody Haleon jest zabronione.

Dostęp do niniejszej Strony Internetowej jest tymczasowy, a Haleon zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi świadczonej za pośrednictwem tej strony. Haleon dokłada należytych starań, aby zapewnić dostęp do niniejszej Strony Internetowej, ale nie może zagwarantować, że będzie ona dostępna w dowolnym momencie lub w dowolnym okresie.

Znaki towarowe/prawa własności intelektualnej

O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć że wszystkie znaki towarowe pojawiające się na niniejszej Stronie Internetowej, niezależnie od tego, czy pojawiają się w dużym druku, czy też jako symbol znaku towarowego, są znakami towarowymi spółki Haleon, jej podmiotów stowarzyszonych, podmiotów powiązanych, licencjodawców lub partnerów joint venture. O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć, że wszystkie treści widniejące na niniejszej Stronie Internetowej są chronione prawami autorskimi lub że spółka Haleon uzyskała pozwolenie na korzystanie z nich, a – z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Regulaminie lub w tekście na Stronie Internetowej – korzystanie z nich wymaga uzyskania pisemnej zgody Haleon. Korzystanie z niniejszej Strony Internetowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji bądź prawa do jakichkolwiek praw własności intelektualnej grupy spółek Haleon (w tym patentów, znaków towarowych i praw autorskich). Wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie znaków towarowych, praw autorskich lub innych materiałów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w niniejszym Regulaminie, jest absolutnie zabronione i może stanowić naruszenie przepisów w zakresie prawa autorskiego bądź znaków towarowych lub innych przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Haleon nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych podmiotów trzecich widniejących na niniejszej Stronie Internetowej ani nie ma z nimi żadnych powiązań. Znaki towarowe podmiotów trzecich używane są wyłącznie w celu identyfikacji produktów i usług oferowanych przez ich właścicieli, a korzystanie z nich nie sugeruje sponsorowania ani poparcia ze strony spółki Haleon.

Hiperłącza do stron internetowych podmiotów trzecich

Hiperłącza do stron internetowych podmiotów trzecich mogą być udostępniane dla zainteresowania lub komfortu Użytkowników niniejszej Strony Internetowej. Haleon dokłada uzasadnionych starań, aby weryfikować treści stron internetowych innych niż stron należących do Haleon, do których wskazuje linki, przy czym Użytkownik ma obowiązek w każdym przypadku przed korzystaniem z takich stron internetowych sprawdzać i zapoznawać się ze wszystkimi warunkami korzystania z danej strony internetowej podmiotu trzeciego, w szczególności z treścią polityki prywatności podmiotów trzecich i regulaminem takiego serwisu.

Informacje przekazywane Haleon przez Użytkownika

Z wyjątkiem informacji objętych Polityką prywatności Haleon, wszelkie informacje lub materiały przesyłane na Stronę Internetową lub za jej pośrednictwem, w tym dane, pytania, komentarze, pomysły, know-how itp., a także informacje przekazywane podczas Webinaru, są i będą traktowane jako informacje o charakterze niepoufnym i niezastrzeżonym. Haleon nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i może je swobodnie wykorzystywać, ujawniać, powielać lub publikować, bez żadnych ograniczeń, w tym w celach komercyjnych, bez konieczności zapłaty Użytkownikom jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. Informacje przekazywane przez Użytkownika podczas Webinaru mogą być również udostępniane innym uczestnikom.

Odpowiedzialność

Z zastrzeżeniem szkody spowodowanej winą umyślną, Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej na własne ryzyko, a Haleon w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z dostępem do Strony Internetowej, korzystaniem ze Strony Internetowej, niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania ze Strony Internetowej lub jakimikolwiek błędami lub pominięciami w jej treści. Powyższe dotyczy uszkodzenia komputera lub innego mienia, w tym na skutek wirusów komputerowych lub innych technologicznie szkodliwych materiałów, które mogą zainfekować komputer lub inną rzecz należącą do Użytkownika w związku z korzystaniem z niniejszej Strony Internetowej, w tym pobieraniem z niej jakichkolwiek plików lub innych treści.

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Haleon zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta tego Użytkownika utworzonego na niniejszej Stronie Internetowej.

Warunki techniczne

Celem korzystania z serwisu Strony Internetowej Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer albo urządzenie mobilne (smartfon, tablet,) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.

Korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Strona Internetowa:

  • dostęp do sieci Internet

Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o urządzeniu Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączył się Użytkownik z serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez przeglądarkę oraz system operacyjny itp.

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

Korzystając ze Strony Internetowej Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Haleon jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

Użytkownikowi zabrania się dostarczania materiałów o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

  • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
  • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  • naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  • zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu);
  • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej, mogą być składane w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, której dotyczy niniejszy Regulamin lub pisemnie na adres Haleon Commercial Sp. z o.o. ul. Gintrowskiego 53, 02-697 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja – HCP Portal”.
Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy).
W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska z odpowiedzi, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Prawo właściwe

Do niniejszego Regulaminu oraz w sprawach dotyczących korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony Internetowej zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszelkie powództwa lub roszczenia związane z niniejszą stroną internetową wnoszone będą w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego.

Nagłówki użyte w niniejszym Regulaminie służą wyłącznie dla wygody i nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu znaczenia lub interpretacji treści niniejszego Regulaminu.