Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 22.07.2022

Táto webová stránka a Haleon webové semináre organizované alebo propagované na tejto webovej stránke (spolu uvádzané ako „Stránka“) sú majetkom Haleon. Používaním tejto Stránky súhlasíte s týmito podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte túto Stránku.

Haleon si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto Podmienok používania. Je na vás aby, ste si pravidelne skontrolovali tieto Podmienky používania, či nenastali zmeny. Tieto Podmienky používania sú prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu uvedeného v dolnej časti tejto webovej stránky. Ak budete pokračovať v používaní tejto Stránky po aktualizácii týchto Podmienok používania, bude to znamenať, že súhlasíte s tým, že akékoľvek takéto úpravy sú pre vás záväzné.

Informácie poskytované na tejto Stránke majú slúžiť iba pre všeobecné informovanie a pre vzdelávacie účely. Stránka môže obsahovať informácie o zdravotnom stave/ochoreniach a ich liečení. Ak ste zdravotnícky pracovník, informácie, ktoré obsahuje táto webová stránka nie sú určené, aby slúžili ako náhrada za Váš vlastný lekársky úsudok. Ak máte ochorenie, mali by ste vyhľadať lekársku radu od kvalifikovaného lekára. Informácie na tejto Stránke nie sú určené na to, aby Vám poskytli špecifickú lekársku radu alebo odporúčanie.

Kto môže stránku používať

Táto webová stránka má slúžiť len zdravotníckym pracovníkom. Používaním tejto platformy potvrdzujete, že máte licenciu na výkon činnosti zdravotníckeho pracovníka v krajine, pre ktorú je táto Stránka určená.

LEN PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV: Všimnite si prosím, že používanie všetkých liekov sa musí riadiť schválenými informáciami o predpisovaní liekov. Pred predpísaním akéhokoľvek lieku by si zdravotnícki pracovníci mali overiť schválené informácie k predpisovaniu pre daný liek v ich krajine.

Účty, Heslá, Zabezpečenie

Ak sa rozhodnete otvoriť si účet (vrátane vytvorenia prihlasovacieho mena a hesla), nesiete plnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti informácií, ktoré máte k vášmu účtu a pre všetky aktivity realizované pod vaším účtom.

Podmienky používania webových seminárov

Ak sa zúčastníte Haleon webového seminára organizovaného alebo propagovaného na tejto webovej stránke, vašu totožnosť a iné osobné údaje, ktoré zadáte pri registrácii, môžu vidieť iní účastníci. Účasťou na tomto webovom seminári dávate súhlas s týmto zverejnením informácií. Keď sa zapojíte do webového seminára, napíšte prosím zobrazované meno, v podobe, v akej si želáte, aby ho videli ostatní.

Platformu pre webové semináre používate na svoje vlastné riziko. Spoločnosť Haleon neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky ohľadom presnosti, vhodnosti alebo úplnosti informácií, ktoré sú zdieľané inými stranami počas webového seminára. Spoločnosť Haleon nebude niesť žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú používaním platformy pre webové semináre. Zodpovednosť spoločnosti Haleon za osobnú ujmu spôsobenú jej vlastnou nedbanlivosťou nebude obmedzená ničím, čo je uvedené v tomto odmietnutí zodpovednosti, alebo inak.

Nahrávanie

Webový seminár Haleon môže byť nahrávaný. Nahrávka môže byť podľa rozhodnutia Haleon použitá spoločnosťou Haleon (časť alebo v celom rozsahu), pre budúce publikum. Spoločnosť Haleon môže napríklad umiestniť nahraný webový seminár na svoje webové stránky, ku ktorým má prístup publikum z celého sveta. Ak spoločnosť Haleon v dôsledku vašej účasti na webovom seminári bude zaznamenávať váš obraz, hlas a/alebo podobizeň, spoločnosť Haleon si pri vašom vstupe na webový seminár zabezpečí váš súhlas s nahrávaním. Ak si neželáte byť nahrávaný, vypnite mikrofón a nezdieľajte svoj obraz alebo svoju obrazovku. Taktiež sa môžete rozhodnúť nezúčastniť sa webového seminára.

Celosvetové produkty

Firemné stránky spoločnosti Haleon obsahujú informácie o jej celosvetových produktoch a službách, nie všetky z nich sú dostupné v každej lokalite. Odkaz na produkt alebo službu spoločnosti Haleon Stránke spoločnosti Haleon neznamená, že takýto produkt alebo služba je alebo bude dostupná vo vašej lokalite.

Aktuálnosť informácií

Spoločnosť Haleon vynakladá primerané úsilie na aktualizáciu jej Stránok, ale niektoré z týchto informácií môžu časom byť už neaktuálne. Spoločnosť Haleon nemôže poskytovať a neposkytuje žiadne záruky alebo vyhlásenia týkajúce sa spoľahlivosti, presnosti, vhodnosti, úplnosti alebo aktuálnosti informácií, ktoré obsahuje táto webová stránka, vrátane informácií zdieľaných prostredníctvom webového seminára. Informácie na tejto Stránke sú poskytované v stave, ako sú uvedené.

Používanie a Prístup

Materiál na tejto webovej stránke si môžete voľne prezerať, ale prístup k materiálu na tejto Stránke a jeho sťahovanie sú povolené iba pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Všetky odkazy na autorské práva a iné odkazy týkajúce sa vlastníctva, ktoré na nachádzajú v sťahovaných materiáloch, musia byť ponechané a zachované. Žiadne iné použitie materiálu na tejto Stránke nie je povolené bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Haleon.

Prístup na túto Stránku je povolený ako dočasný prístup a spoločnosť Haleon si vyhradzuje právo bez upozornenia službu poskytovanú na tejto Stránke stiahnuť alebo pozmeniť. Spoločnosť Haleon nebude niesť zodpovednosť za to, ak táto Stránka bude z akéhokoľvek dôvodu nedostupná, v ktoromkoľvek momente a na akúkoľvek dlhú dobu. V prípade porušenia Podmienok používania z vašej strany si spoločnosť Haleon vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť akýkoľvek účet, ktorý ste si vytvorili na tejto webovej stránke.

Ochranné známky/Vlastnícke práva

Pokiaľ nie je uvedené inak, mali by ste vychádzať z toho, že všetky ochranné známky uvádzané na tejto Stránke, bez ohľadu na to, či sú uvedené veľkými písmenami alebo so symbolom ochrannej známky, alebo nie, sú ochrannými známkami spoločnosti Haleon, jej pridružených spoločností, príbuzných spoločností alebo strán, ktoré jej udelili licencie alebo jej partnerov v spoločných podnikoch. Pokiaľ nie je uvedené inak, treba vychádzať z predpokladu, že všetko, čo vidíte alebo čítate na tejto Stránke, je chránené autorským právom, alebo bolo spoločnosti Haleon udelené povolenie to použiť, a nesmiete to použiť iným spôsobom, okrem toho, ako je to uvedené v Podmienkach používania alebo v texte na Stránke, bez písomného povolenia spoločnosti Haleon. Na základe vášho používania tejto Stránky vám nie je udelená alebo priznaná žiadna licencia alebo právo patriace skupine spoločností Haleon alebo akejkoľvek tretej strane (vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv). Okrem spôsobu použitia povoleného v týchto Podmienkach používania, použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok, autorských práv alebo iných materiálov je výslovne zakázané a môže byť porušením právnych predpisov o autorských právach, o ochranných známkach, alebo iných zákonov, ustanovení alebo právnych predpisov.

Spoločnosť Haleon si nerobí vlastnícke ani iné nároky na ochranné známky tretích strán, ktoré sa objavujú na tejto Stránke. Takéto ochranné známky tretích strán sú použité len na identifikáciu produktov a služieb príslušných vlastníkov a použitie týchto značiek nepredstavuje ich podporu alebo schválenie zo strany spoločnosti Haleon.

Nepodporovanie stránok tretích strán

Aby sme vyšli v ústrety záujmom či potrebám používateľov tejto Stránky, môžu tu byť uvádzané odkazy na stránky tretích strán. Haleon nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Stránok nepatriacich spoločnosti Haleon, na ktoré uvádza odkazy, a neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo stanoviská uvedené na akejkoľvek Stránke akejkoľvek tretej strany, ani za akékoľvek porušenie alebo zanedbanie týkajúce sa pravidiel na ochranu osobných údajov tretích strán.

Informácie, ktoré nám poskytujete

Okrem informácií, na ktoré sa vzťahuje naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, akákoľvek komunikácia alebo materiály, ktoré prenesiete na túto Stránku, tiež počas webového seminára, alebo jej prostredníctvom, vrátane údajov, otázok, komentárov, nápadov, znalostí, atď., sú a budú považované za nedôverné a nechránené vlastníckymi právami. Spoločnosť Haleon nemá vo vzťahu k takýmto informáciám žiadnu povinnosť a bude ich môcť voľne používať, rozmnožovať alebo zverejňovať, bez akýchkoľvek obmedzení, vrátane ich použitia na komerčné účely, bez poskytnutia peňažnej náhrady užívateľom. K informáciám, o ktoré sa podelíte počas webového seminára, môžu mať prístup aj iní účastníci.

Zodpovednosť

Okrem prípadov, kde to zakazuje zákon a s výnimkou záruk výslovne uvedených v týchto Podmienkach používania, je vylúčená akákoľvek podmienka, záruka, garancia, právo alebo zodpovednosť, ktoré by inak vyplývali z týchto Podmienok používania alebo zo zákona.

Túto Stránku používate na svoje vlastné riziko a spoločnosť Haleon nebude v žiadnom prípade zodpovedať za škody (vrátane, bez obmedzenia, náhrady priamej, vedľajšej, následnej alebo nepriamej škody, náhrady škody s represívnou funkciou, náhrady ušlého zisku majúci pôvod v strate údajov alebo prerušení podnikateľskej činnosti) spôsobené vaším prístupom, používaním alebo nemožnosťou získať prístup alebo používať Stránku, alebo akýmikoľvek chybami alebo vynechanými údajmi v obsahu webovej stránky. Toto sa vzťahuje aj na poškodenie vášho počítača alebo iného majetku, vrátane poškodenia, ktorého príčinou sú počítačové vírusy alebo iné technologicky škodlivé materiály, ktoré môžu napadnúť váš počítač alebo iný majetok v dôsledku vášho používania tejto Stránky, vrátane sťahovania akýchkoľvek súborov alebo iného obsahu z tejto Stránky.

Nie je to výzva na obchodovanie

Táto Stránka a jej obsah nevyzýva k investíciám alebo obchodovaniu s cennými papiermi alebo americkými depozitnými certifikátmi spoločnosti Haleon ani ich neponúka. Skutočné výsledky a trendy sa môžu podstatne líšiť od prognóz, názorov alebo očakávaní vyjadrených na tejto Stránke a ceny, za ktoré sa cenné papiere predávali v minulosti, nemôžu byť považované za ukazovateľ ich budúceho vývoja.

Vyhlásenia týkajúce sa budúcnosti

Táto Stránka môže obsahovať vyhlásenia týkajúce sa budúcnosti, ktoré sú vystavené rizikám a neistotám, v dôsledku ktorých sa skutočné výsledky môžu líšiť od tých odhadovaných, vrátane rizík uvedených podrobne v správach spoločnosti Haleon predkladaných Americkej komisii pre cenné papiere a burzu (SEC), vrátane správy, ktorú spoločnosť Haleon naposledy predložila SEC.

Rozhodné právo a Právomoc

Táto Dohoda o podmienkach používania a Vaše používanie tejto Stránky sa bude riadiť anglickým právom bez ohľadu na zásady kolíznych noriem. Tieto Podmienky používania, ich predmet, a ich vznik (a akékoľvek spory alebo nároky nevznikajúce zo zmluvy) sa budú riadiť anglickým právom. Výslovne súhlasíte a rozumiete, že sa podrobíte osobnej aj výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

Nadpisy používané v týchto Podmienkach používania slúžia iba na lepšiu orientáciu a nie sú použité na určenie významu alebo výklad týchto Podmienok používania.

SK/COM/0009/18