Pogoji uporabe spletne strani Haleon

Zadnjič posodobljeno: 22.07.2022

Spletna stran in spletni seminarji, gostujoči ali oglaševani na tej spletni strani (skupaj: spletna stran) so last Haleon Hungary Limited Liability Company  (“Haleon”). Z uporabo spletne strani se strinjate s temi pogoji uporabe. V kolikor se s pogoji uporabe ne strinjate, spletne strani ne uporabljajte.

Haleon si pridržuje pravico kadarkoli po lastni presoji spremeniti, dodati ali odstraniti posamezna določila teh pogojev uporabe. Odgovornost uporabnika spletne strani je, da pogoje uporabe redno spremlja in se seznani z njihovimi morebitnimi spremembami. Pogoji uporabe so dosegljivi na povezavi, ki se nahaja na spodnjem delu spletne strani. V primeru, ko katerakoli sprememba teh pogojev uporabe spletne strani na kakršenkoli način vpliva na varstvo osebnih podatkov, je pred nadaljnjo uporabo spletne strani obvezna pridobitev izrecnega strinjanja s temi spremembami na način potrditve polja »Prebral sem in strinjam se s pogoji uporabe spletne strani«. V primerih, ko sprememba pogojev uporabe ne vpliva na varstvo osebnih podatkov, pomeni nadaljnja uporaba spletne strani, da se uporabnik spletne strani s spremembami strinja in ga te zavezujejo.

Informacije, objavljene na spletni strani so splošne in služijo v izobraževalne namene. Spletna stran lahko vsebuje informacije o zdravstvenih stanjih in njihovem zdravljenju. Nobena informacija na tej spletni strani ne pomeni zdravstvenega nasveta ali priporočila in se ne sme uporabljati kot podlaga za kakršnokoli odločitev ali ukrepanje. Zdravstveni nasveti morajo biti vedno pridobljeni s strani ustrezno kvalificiranega zdravstvenega delavca.

Uporabniki spletne strani

Ta spletna stran ima posebno rubriko namenjeno javnosti, rubriko namenjeno pacientom in rubriko namenjeno zdravstvenim delavcem.

»Zdravstveni delavci« so posamezniki, ki v okviru svojih delovnih nalog predpisujejo, dobavljajo ali ponujajo zdravila ali medicinske pripomočke. Z uporabo rubrike namenjene zdravstvenim delavcem, uporabnik spletne strani potrjuje, da ima na območju Republike Slovenije licenco za delo zdravstvenega delavca.

Rubrika namenjena javnosti v Republiki Sloveniji je zasnovana kot knjižnični vir za zagotavljanje referenčnih informacij o zdravilih, vključno z informacijami o zdravilih na recept, ki jih nudi Haleon. Znotraj rubrike namenjene javnosti se nahaja rubrika o nekaterih zdravilih, ki je namenjena izključno pacientom, ki jim je bilo tako zdravilo predpisano. Ta rubrika je vidna in dostopna samo uporabnikom, ki potrdijo, da so pacienti, ki jim je bilo predpisano tako zdravilo.

NAMENJENO IZKLJUČNO ZDRAVSTVENIM DELAVCEM: Prosimo upoštevajte, da je za ustrezno uporabo kateregakoli zdravila potrebno upoštevanje odobrenih navodil za njegovo predpisovanje. Pred predpisovanjem kateregakoli zdravila je obvezna seznanitev z odobrenimi navodili za predpisovanje v Sloveniji.

Uporabniški računi, gesla, varnost

V kolikor si uporabnik ustvari uporabniški račun (vključno z oblikovanjem uporabniškega imena in gesla), nosi izključno odgovornost za zaupnost vseh podatkov uporabniškega računa in vseh aktivnostih, ki jih z njim izvaja.

Pogoji sodelovanja na spletnem seminarju

V kolikor uporabnik sodeluje na spletnem seminarju, gostujočem na spletni strani, so lahko njegova identiteta in ostalih osebni podatki, ki jih vnese ob prijavi na spletni seminar, razkriti ostalim sodelujočim na spletnem seminarju. S sodelovanjem na spletnem seminarju, uporabnik soglaša s takšnim razkritjem. Ob prijavi za udeležbo na spletnem seminarju, uporabnik vtipka ime, ki naj bo vidno ostalim udeležencem spletnega seminarja.

Udeležba na spletnem seminarju je na lastno odgovornost. Haleon ne jamči za točnost, primernost in popolnost podatkov, posredovanih v okviru spletnega seminarja in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi udeležbe na spletnem seminarju. Haleon kljub navedenemu odgovarja za telesne poškodbe, nastale zaradi njegove lastne malomarnosti.

Snemanje spletnih seminarjev

Spletni seminarji se lahko snemajo. Posnetke lahko po lastni presoji (v celoti ali deloma) uporabi Haleon pri svoji bodoči publiki, kot na primer z objavo posnetka spletnega seminarja na spletni strani, ki je dostopna uporabnikom z vsega sveta. V kolikor bo vaša slika, glas ali podobnost posneta s strani Haleon kot posledica udeležbe na spletnem seminarju, se šteje da je bilo soglasje za objavo dano s trenutkom prijave udeležbe na spletnem seminarju. V kolikor ne želite, da je vaša udeležba na spletnem seminarju posneta, lahko izklopite zvok in kamero, prav tako pa lahko spletni seminar tudi kadarkoli zapustite.

Dostopnost izdelkov

Spletne strani Haleon vsebujejo informacije o izdelkih in storitvah, ki morda niso na voljo v vseh državah. Sklicevanje na izdelek ali storitev ne pomeni, da je ali da bo tak izdelek ali storitev na voljo v državi uporabnika spletne strani.

Ažurnost informacij, objavljenih na spletni strani ali v okviru spletnih seminarjev

Haleon si prizadeva k pravočasnim posodobitvam spletne strani, vendar lahko nekatere informacije, ki so na njej objavljene, s časom zastarajo. Haleon ne daje nobenih jamstev in ne prevzema odgovornosti za zanesljivost, točnost, primernost, popolnost in pravočasnost informacij, objavljenih na tej spletni strani, vključno z informacijami, posredovanimi v okvirju spletnega seminarja.

Uporaba in dostop do spletne strani

Pregledovanje spletne strani je prosto, pri čemer pa lahko uporabnik dostopa oziroma shranjuje gradivo iz te spletne strani zgolj za lastno, nekomercialno rabo. Prepovedani so kakršnikoli posegi v avtorske ali druge pravice na gradivu, dostopnem na spletni strani. Vsaka druga uporaba gradiva je brez izrecnega pisnega soglasja Haleon prepovedana.

Dostop do spletne strani je namenjen začasni uporabi spletne strani, pri čemer si Haleon pridržuje pravico, da brez opozorila umakne ali spremeni storitev, ki jo ponuja na spletni strani. Haleon ne odgovarja, če spletna stran iz kakršnegakoli razloga ne deluje ali ni dosegljiva.

Blagovne znamke/Lastninska pravica

Velja, da so vse blagovne znamke, ki se pojavljajo na tej spletni strani, ne glede na to ali so prikazane v velikem formatu ali označene s simbolom blagovne znamke, blagovne znamke Haleon, njegovih podružnic, povezanih družb, dajalcev licence ali joint-venture partnerjev, razen če ni drugače navedeno. Velja, da je vse kar vidite ali preberete na spletni strani zaščiteno z avtorskimi pravicami oziroma da Haleon razpolaga z dovoljenjem za uporabo, razen če ni navedeno drugače, in brez pisnega soglasja Haleon ne sme biti uporabljeno, razen v primerih, ko dovoljeno v teh pogojih uporabe ali izrecno navedeno na spletni strani. Z uporabo te spletne strani ni podeljena nobena licenca ali prenesena katerakoli pravica s strani Haleon skupine (vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorsko pravico) vam ali katerikoli tretji osebi. Vsakršna uporaba blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih pravic na gradivu, razen če drugače navedeno, je izrecno prepovedana in lahko pomeni kršitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o industrijski lastniki ter drugih predpisov in pravil.

Haleon ne zatrjuje lastništva ali kakršnekoli povezave z blagovno znamko tretje osebe, objavljeno na tej spletni strani. Blagovne znamke tretjih oseb so objavljene zgolj z namenom identifikacije proizvodov in storitev z njihovim lastnikom in uporaba teh blagovnih znamk s strani Haleon ne pomeni sponzorstva ali odobritve s strani Haleon.

Objave ne pomenijo odobritve ali sponzorstva

Spletne povezave do spletnih strani tretjih oseb so lahko navedene v interesu uporabnikov spletne strani Haleon. Haleon ne prevzema odgovornosti za vsebino spletnih strani tretjih oseb ali za tam navedene informacije in mnenja ter ne odgovarja za kršitve ali opustitve, vsebovane v pravilnikih tretjih oseb o varstvu zasebnosti.

Informacije, ki nam jih posredujete

Razen informacij, ki so zajete v Izjavi o zasebnosti, se nobeno sporočilo ali gradivo, ki nam ga posredujete preko spletne strani, vključno s podatki, vprašanji, komentarji, idejami, know-how ali podobno, in informacije posredovane v okviru spletnega seminarja, ne obravnava kot zasebno ali lastniško. Haleon ne prevzema odgovornosti glede tovrstnih informacij in jih lahko prosto uporablja, razkriva, reproducira ali objavlja brez omejitev, vključno v komercialne namene in ne da bi uporabnikom za to plačala. Informacije, ki jih posredujete v okviru spletnega seminarja so lahko dostopne tudi drugim udeležencem spletnega seminarja.

Odgovornost

Razen v primerih, ko določeno z zakonom in razen jamstev, izrecno določenih v teh pogojih uporabe, so izključeni vsi pogoji, jamstva, garancije, pravice ali odgovornosti Haleon.

Uporaba spletne strani je na lastno odgovornost in Haleon v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, izhajajočo iz dostopa in uporabe ali nezmožnosti dostopa in uporabe spletne strani ali kakršnihkoli napak oziroma opustitev v vsebini spletne strani. To vključuje škodo, ki bi nastala na vašem računalniku ali drugi lastnini, vključno s škodo nastalo zaradi računalniških virusov ali drugih tehnologiji škodljivih vplivov, ki lahko prizadenejo vaš računalnik ali drugo lastnino na uporabniškem računu, vključno s shranjevanjem kakršnihkoli datotek ali druge vsebine s spletne strani.

Ne pomeni vabila k ponudbi

Nič na tej spletni strani ne pomeni vabila k ponudbi ali ponudbe investirati oziroma skleniti posel v obliki vrednostnih papirjev ali v obliki ameriškega potrdila o lastništvu (ang. American depositary receipt ali ADR). Prav tako se lahko dejanski rezultati in razvoj bistveno razlikujejo od kakršnihkoli predvidevanj, mnenj ali pričakovanj, izraženih na tej spletni strani. Preteklo gibanje cen vrednostnih papirjev ne sme biti kazalec njihovih bodočih gibanj.

Napovedi

Ta spletna stran lahko vsebuje informacije o prihodnosti, ki so podvržene rizikom in negotovostim, ki lahko povzročijo, da se dejanski rezultati razlikujejo od predvidenih, vključno s tveganji, podrobno opisanimi v poročilih Haleon, predloženih Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP), vključno z zadnjim.

V primeru kršitve pogojev uporabe, si Haleon pridružuje pravico začasno omejiti dostop ali izbrisati uporabniški račun.

Kakršenkoli spor, povezan s temi pogoji uporabe ali izhajajoč iz uporabe spletne strani se bo poskušal rešiti s pogajanji v dobri veri. V kolikor to ne bo mogoče, se bodo vsa sporna dejanja, zahtevki ali spori, upoštevajoč 5. člen Zakona o arbitraži (Ur. list RS, št. 45/08), predložili v reševanje zavezujoči arbitraži, sestavljeni iz enega arbitra. Za arbitražni postopek se uporabljajo pravila Mednarodnega inštituta za preprečevanje in reševanje sporov (ang. The International Institute for Conflict Prevention and Resolution Rules) za ad-hoc arbitražo (ang. Rules for Non-Administered Arbitration). Arbitražna odločba je dokončna in zavezujoča ter se lahko potrdi in izvrši na katerem koli pristojnem sodišču. Vsaka stranka nosi sorazmeren del stroškov arbitraže in v celoti svoje odvetniške stroške, nastale v zvezi z arbitražo ali potrditvijo ali izvršitvijo kakršne koli oddaje.

Uporabljivo pravo

Za te pogoje uporabe in uporabo spletne strani se uporablja pravo Republike Slovenije. Za spore, povezane z uporabo spletne strani, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Naslovi, uporabljeni v teh pogojih uporabe so namenjeni zgolj preglednosti in ne vplivajo na pomen, vsebino ali razlago teh pogojev uporabe.