Uslovi korišćenja Haleon web stranice

Ažurirano: 22.07.2022

Ova web stranica i webinari koji se održavaju putem ove web stranice (zajednički označeni kao “Web stranica”) su vlasništvo Haleon Hungary Limited Liability Company („Haleon“). Korišćenjem ove Web stranice, saglašavate se sa uslovima korišćenja. Ukoliko se ne saglašavate sa njima, nemojte koristiti ovu Web stranicu.

Haleon zadržava pravo da, po svom nahođenju, izmeni, na bilo koji način modifikuje, doda ili ukloni pojedine delove ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku. Vaša je odgovornost da periodično proveravate da li su se Uslovi korišćenja Stranice promenili. Vaša kontinuirana upotreba Web stranice posle izmene Uslova korišćenja će značiti da ste se saglasili sa takvim izmenama i da ste vezani njima.

Informacije pružene na ovoj web stranici su namenjene za opštu upotrebu i u edukativne svrhe. Web stranica može sadržati informacije o zdravstvenim smetnjama i njihovom tretmanu. Ništa na ovoj Web stranici ne treba razumeti kao pružanje bilo kakvog vida medicinskog saveta ili preporuke, i ne bi se trebalo na njega oslanjati kao osnov za bilo kakvu odluku ili aktivnost. Medicinske savete uvek treba pribavljati od ovlašćenog zdravstvenog radnika.

Dozvoljeni korisnici

Ova web stranica je namenjena samo zdravstvenim radnicima. Koristeći ovu platformu potvrđujete da imate licencu za rad kao zdravstveni radnik u zemlji za koju je ova Web stranica namenjena.

Pojam "Zdravstveni radnik" odnosi se na pojedinca koji je u vršenju svojih profesionalnih aktivnosti ovlašćen da propisuje, snabdeva ili primenjuje lekove ili medicinska sredstva.

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE: Molimo Vas da imate u vidu da odobrene informacije o prepisivanju lekova moraju upućivati na odgovarajuću upotrebu svih lekova. Pre nego što prepišu neki lek, zdravstveni radnici treba da se upoznaju sa odobrenim informacijama o prepisivanju tog leka u svojoj zemlji.

Računi, Lozinke, Bezbednost

Ako odlučite da otvorite nalog (a što uključuje i podešavanje ID-a i lozinke), Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje poverljivosti informacija koje posedujete za Vaš nalog, kao i za sve aktivnosti koje se odvijaju na Vašem nalogu.

Uslovi korišćenja Webinara

Kada učestvujete u webinaru hostovanom na ovoj stranici, Vaš identitet i drugi lični podaci koje unesete kada se registrujete mogu biti vidljivi drugim učesnicima. Učestvujući u webinar-u, slažete se sa ovakvim obelodanjivanjem podataka. Kada se pridružite webinaru, molimo Vas da unesete ime na isti način kako želite da ono bude vidljivo drugima.

Upotrebljavate webinar platformu na sopstveni rizik. Haleon ne jemči i ne garantuje za tačnost, podobnost ili potpunost informacija koje se dele tokom webinar-a i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korišćenjem webinar platforme. Ništa u ovom odricanju od odgovornosti, ili u drugom dokumentu, ne ograničava odgovornost Haleon-a za povrede uzrokovane povredom dužnosti pažnje od strane Haleon-a.

Snimanje

Webinar Haleon može biti sniman. Snimke može koristiti Haleon (delimično ili u celosti) u budućnosti po svom slobodnom nahođenju. Na primer, Haleon može postaviti snimljeni webinar na svoje stranice kojima ima pristup globalna javnost. Ako Vašu sliku, glas i / ili predstavljanje Haleon zabeleži kao rezultat Vašeg učešća u webinaru, Haleon će pribaviti Vašu saglasnost da se zabeleži u trenutku kada pristupite webinar-u. Ako ne želite da budete snimljeni, isključite ton i optirajte da ne delite sliku ili ekran. Takođe možete napustiti webinar.

Globalno dostupni proizvodi

Haleon – ove korporativne web-stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koji su dostupni na globalnom nivou, pri čemu nisu svi proizvodi dostupni na svakoj lokaciji. Pominjanje Haleon-ovog proizvoda ili usluge na Haleon-ovoj web stranici ne implicira da je takav proizvod ili usluga dostupan i na Vašoj lokaciji.

Pravovremenost informacija

Haleon ulaže razumne napore da ažurira ovu web stranicu, ali neke informacije mogu zastareti tokom vremena. Haleon ne može da pruži i ne daje nikakve garancije ili predstavke o pouzdanosti, tačnosti, podobnosti, potpunosti ili blagovremenosti informacija sadržanih na ovoj web stranici, uključujući i one koje se dele putem webinar-a. Informacije na ovoj web stranici su date u skladu sa trenutnim stanjem.

Korišćenje i pristup

Možete slobodno pregledati ovu web stranicu, ali možete pristupiti ili preuzimati materijale sa ove web stranice samo za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Sva obaveštenja o pravima intelektualne svojine i drugim pravima sadržana u preuzetim materijalima moraju biti sačuvana i zadržana. Bez izričitog pismenog odobrenja Haleon-a, nijedan drugi vid upotrebe materijala sadržanog na ovoj web stranici nije dozvoljen.

Pristup ovoj web stranici je dozvoljen na privremenoj osnovi i Haleon zadržava pravo da povuče ili izmeni usluge pružene putem ove web stranice bez prethodne najave. Haleon neće biti odgovoran ako iz bilo kog razloga web stranica ne bude dostupna u nekom trenutku za bilo koji period.

Žigovi / prava intelektualne svojine

Trebalo bi da pretpostavite da su svi žigovi koji se pojavljuju na ovoj web stranici, bez obzira da li se pojavljuju u velikom fontu ili su označeni simbolom zaštićenog žiga, zaštićeni žigovi Haleon-a, njegovih povezanih kompanija, podružnica, davaoca licence ili partnera u zajedničkom ulaganju, osim ako nije drugačije naznačeno. Trebalo bi da pretpostavite da je sve što vidite ili možete da pročitate na ovoj web stranici zaštićeno autorskim pravima, ili je Haleon dobio dozvolu da koristi taj sadržaj, osim ako nije drugačije naznačeno, i ne sme se koristiti, osim ukoliko je suprotno navedeno u Uslovima korišćenja ili u tekstu na web stranici bez pismenog odobrenja Haleon-a. Nijedna licenca ili drugo ovlašćenje u pogledu bilo kog prava koje drži grupa Haleon-a (uključujući patente, zaštićene žigove i autorska prava) ili bilo koje treće lice Vam se ne prenosi ili dodeljuje korišćenjem ove web stranice. Korišćenje ili zloupotreba ovih zaštićenih žigova, autorskih prava ili drugih materijala, osim ako je ovde drugačije predviđeno, izričito je zabranjeno i može biti u suprotnosti sa zakonima u oblasti zaštite autorskog prava, žigova ili drugim zakonima, podzakonskim aktima i drugim propisima.

Haleon nije vlasnik niti je na bilo koji način povezan sa zaštićenim žigovima trećih lica koji se pojavljuju na ovoj web stranici. Takvi zaštićeni žigovi trećih lica se koriste samo za identifikaciju proizvoda i usluga njihovih vlasnika, i ne treba zaključivati da Haleon na bilo koji način sponzoriše ili odobrava te proizvode i usluge usled upotrebe ovih znakova.

Nepreuzimanje odgovornosti

Usled interesovanja ili činjenja pogodnosti za korisnike ove Web stranice, mogu biti pruženi linkovi ka web stranicama trećih lica. Haleon ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj web stranica ka kojima obezbeđuje linkove, koje ne pripadaju Haleon-u, i ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju informaciju ili mišljenje sadržano na bilo kojoj web stranici trećeg lica ili za kršenje ili propust u politici privatnosti trećih lica.

Informacije koje nam pružate

Osim informacija obuhvaćenih našom Izjavom o zaštiti privatnosti, svaka komunikacija ili materijal koji prenosite na web stranicu ili preko nje, uključujući podatke, pitanja, komentare, ideje, know-how ili slično, i informacije koje se dele tokom webinar-a tretiraju se kao javne i nepoverljive. Haleon neće imati nikakvu obavezu u pogledu takvih informacija i slobodno će ih koristiti, otkrivati, reprodukovati ili objavljivati bez ograničenja bilo koje vrste, uključujući i u komercijalne svrhe, bez činjenja bilo kakvih plaćanja prema korisniku radi sticanja takvih prava. Informacije koje delite tokom webinar-a takođe mogu biti dostupne drugim učesnicima.

Odgovornost

Osim u slučajevima kada je to zabranjeno zakonom i osim ako je ovim Uslovima korišćenja izričito drugačije predviđeno, isključeno je bilo koje davanje garancije i prava ili preuzimanje obaveze a koje bi inače bilo implicitno sadržano u ovim Uslovima korišćenja ili propisano zakonom.

Vaša upotreba Web stranice odvija se na Vaš sopstveni rizik i Haleon ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu (uključujući bez ograničenja, neposrednu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili kaznenu štetu ili štetu nastalu usled izgubljene dobiti, izgubljenih podataka ili prekida poslovanja) koji proističu iz Vašeg pristupa, korišćenja ili nemogućnosti pristupa ili korišćenja web stranice, ili grešaka ili propusta u njenom sadržaju. Ovo uključuje oštećenja pričinjena Vašem računaru ili drugoj svojini, uključujući tu i štetu uzrokovanu kompjuterskim virusima ili drugim štetnim tehnološkim materijalima koji mogu zaraziti Vaš računar ili drugu imovinu usled korišćenja ove web stranice, uključujući i preuzimanje bilo koje datoteke ili drugog sadržaja sa web stranice.

Neobavezujuća priroda sadržaja

Ništa na ovoj Web stranici ne predstavlja poziv ili ponudu za investiranje ili trgovanje hartijama od vrednosti Haleon-a. Konkretno, stvarni rezultati i razvoj u tom pogledu mogu se materijalno razlikovati od bilo kakve prognoze, mišljenja ili očekivanja izraženih na ovoj web stranici, i ne treba se oslanjati na prethodne cene hartija od vrednosti kao vodič za njihovo buduće kretanje.

Izjava za buduće događaje

Web stranica može sadržati informacije koje zavise od budućih i neizvesnih događaja a što može dovesti do toga da stvarni rezultati odstupaju od predviđenih, što se odnosi i na informacije sadržane u Haleon izveštajima koji su podneti SAD Komisiji za hartije od vrednosti, uključujući i poslednji takav podnet izveštaj.

Haleon zadržava pravo da u slučaju kršenja ovih Uslova korišćenja suspenduje ili ukine bilo koji nalog koji ste kreirali na ovoj web stranici.

Bilo koji spor između Vas i Haleon-a u vezi sa ovim Uslovima korišćenja ili Vašim korišćenjem ove internet stranice će biti rešen kroz pregovore održane u dobroj veri. Ako se takvi napori pokažu neuspešnim, o svim nesuglasicama, potraživanjima i sporovima odlučivaće obavezujuća arbitraža (u skladu sa Saveznim aktom o arbitraži, 9 U.S.C. § 1 i dalje ako je spor u Sjedinjenim Američkim Državama) u kojoj će odlučivati jedan arbitar. U vođenju arbitražnog postupka primenjivaće se Pravila Međunarodnog instituta za prevenciju i rešavanje konflikata za neinstitucionalnu arbitražu. Arbitražna odluka će se smatrati konačnom i obavezujućom i može se potvrditi i izvršiti u svakom nadležnom sudu. Strane će u jednakoj meri snositi troškove arbitraže, pri ćemu će svaka strana snositi svoje troškove advokata nastale u vezi sa vođenjem arbitraže ili izvršenjem bilo koje arbitražne odluke.

Primenjivo pravo

Na ovaj Ugovor o uslovima korišćenja Web stranice primenjivaće se zakoni Sjedinjenih Američkih Država i države Delaver, ne uključujući pravila o rešavanju sukoba zakona. Svaka tužba ili postupak koji se odnosi na ovu Web stranicu biće inicirani isključivo u nadležnom saveznom ili državnom sudu u Delaveru.

Naslovi korišćeni u ovim Uslovima korišćenja su upotrebljeni samo radi pogodnosti i ne mogu se koristiti radi određivanja značenja ili tumačenja ovih Uslova korišćenja.