Haleon Användarvillkor för hemsida

Senast uppdaterad: 22.07.2022

Denna hemsida inklusive webinars som hålls på hemsidan (gemensamt "Hemsidan") är egendom tillhörande Haleon Sweden AB ("Haleon"). Genom att använda Hemsidan godkänner du dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner Användarvillkoren, använd inte Hemsidan.

Haleon förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Användarvillkor när som helst. Det är ditt ansvar att kontrollera dessa Användarvillkor med jämna mellanrum efter ändringar. Du kan komma åt Användarvillkoren genom hyperlänken längst ned på Hemsidan. Din fortsatta användning av Hemsidan, efter det att Användarvillkoren uppdaterats, innebär att du godkänner till att bli bunden av alla sådana ändringar.

Informationen som tillhandahålls på denna hemsida syftar endast till att tillhandahålla allmän information och utbildningsinformation. Hemsidan kan innehålla information om medicinska tillstånd och dess behandling. Inget på denna hemsida ska förstås som ett tillhandahållande av någon som helst medicinsk rådgivning eller rekommendation, och ska inte läggas till grund för något beslut eller handling. Medicinska råd ska alltid sökas hos en legitimerad läkare.

Tillåtna användare

Denna hemsida är avsedd endast för vårdpersonal. Genom att använda denna plattform bekräftar du att du har behörighet att arbeta som vårdpersonal i det land som Hemsidan är avsedd för.

Denna hemsida har en särskild sektion för allmänheten, en särskild sektion för patienter och en särskild sektion för vårdpersonal. Med "vårdpersonal" avses en person som, inom ramen för deras yrkesutövning, får skriva ut, tillhandahålla eller sköta mediciner eller medicinsk utrustning.

Sektionen för allmänheten har utformats som en biblioteksresurs för att tillhandahålla referenssinformation gällande Haleons mediciner, inklusive men inte begränsat till, receptbelagd medicin för allmänheten i Sverige. På allmänhetens sektion finns det särskilda sidor endast för patienter som har fått utskrivet medicin hänförliga till de sidorna. Dessa sidor förblir dolda ifrån sidnavigering och kan endast kommas åt när en person ifrån allmänheten har bekräftat att han/hon har fått en särskild medicin utskriven.

ENDAST FÖR VÅRDPERSONAL: Vänligen notera att godkänd förskrivninginformation måste vägleda lämplig användning av all medicin. Före förskrivning av någon medicin, bör vårdpersonal konsultera godkänd förskrivningsinformation för just den medicinen i deras land.

Konton, lösenord, säkerhet

Om du väljer att öppna ett konto (inklusive upprättandet av ett ID och lösenord), är du helt ansvarig för att konfidentialitet upprätthålls avseende den information du har om ditt konto och för all annan aktivitet som försiggår med ditt konto.

Användarvillkor för webinars

När du deltar i ett webinar som hålls på denna hemsida, kan din identitet och andra personuppgifter som du anger när du registreras ses av andra deltagare. Genom att delta i ett webinar samtycker du till detta offentliggörande. När du går in i ett webinar, vänligen skriv in ett visningsnamn som du vill ska visas för de andra.

Användning av plattformen för webinars sker på egen risk. Haleon lämnar inga garantier gällande riktigheten, lämpligheten eller fullständigheten hos informationen som delas under webinaret och ansvarar inte för någon förlust eller skada resulterande ifrån användningen av plattformen för webinar. Inget i denna ansvarsbegränsning eller något annat, kommer begränsa Haleon:s ansvar för personskador som orsakats av deras egen oaktsamhet.

Inspelning

Haleon:s webinars kan komma att spelas in. Inspelningen får användas av Haleon (delvis eller helt) för framtida publik efter eget gottfinnande. Till exempel får Haleon lägga upp inspelade webinars på deras hemsida, vilken kan nås av en global publik. Om din bild, röst eller liknande spelas in av Haleon, till följd av ditt deltagande i webinaret, kommer Haleon att söka ditt samtycke för detta när du går in i webinaret. Om du inte vill bli inspelad, stäng av din ljudupptagning och dela inte dina bilder på din skärm. Du kan också lämna webinaret.

Globala produkter

Haleon:s företagshemsidor innehåller information om deras globala produkter och tjänster, vilka inte är tillgängliga på alla platser i världen. En hänvisning till en Haleon-produkt eller tjänst på en Haleon-hemsida innebär inte att sådana produkter eller tjänster är eller kommer vara tillgänglig på din plats.

Aktuell information

Haleon vidtar rimliga åtgärder för att uppdatera denna hemsida, men viss information kan bli inaktuell över tid. Haleon kan inte lämna några, och lämnar inga, garantier avseende tillförlitligheten, riktigheten, lämpligheten, fullständigheten eller aktualiteten hos informationen som finns på denna hemsida, inklusive det som delas på webinars. Informationen på denna hemsida tillhandahålls i befintligt skick.

Användning och åtkomst

Du får fritt surfa på denna Hemsida, men du får endast tillgång till eller ladda ned material på denna hemsida för din personliga, icke-kommersiella användning. All upphovsrätt och andra äganderättsupplysningar i nedladdat material måste bevaras och behållas. Utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Haleon, tillåts ingen annan användning av material på denna hemsida.

Åtkomst till denna hemsida tillåts tillfälligt och Haleon förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster som tillhandahålls på denna hemsida utan föregående meddelande. Haleon ansvarar inte för att Hemsidan är otillgänglig, oavsett skäl, tid eller period.

Varumärken/äganderättigheter

Du bör anta att alla varumärken som finns på Hemsidan, oavsett om de visas i stor stil eller med varumärkessymbolen, är varumärken till Haleon, dess dotterbolag, dess närstående företag, eller dess licensgivare eller part i en joint venture, om inte annat anges. Du bör anta att allt som du ser eller läser på denna hemsida är skyddat av upphovsrätt, eller så har Haleon fått tillåtelse att använda det, om inte annat anges, och får inte användas förutom på sätt som anges i Användarvillkoren eller på texten på Hemsidan utan skriftlig tillåtelse ifrån Haleon. Ingen licens till eller äganderättighet tillhörande Haleon-koncernen (inklusive patent, varumärken och upphovsrätt) eller någon annan tredje part ges till dig genom användning av denna hemsida. Användningen eller missbruk av dessa varumärken, upphovsrätter eller annat material, förutom på sätt som tillåts här, är uttryckligen förbjudet och kan strida emot upphovsrättslag, varumärkeslag, eller andra lagar, författningar eller bestämmelser.

Haleon gör inget anspråk på äganderätt till, eller någon tillhörighet till, någon tredje parts varumärke som visas på denna hemsida. Sådana tredje parts-varumärken används endast för att identifiera produkterna och tjänsterna hos deras respektive ägare, och inget sponsorskap eller stöd hos Haleon ska härledas ifrån användningen av dessa varumärken.

Inget godkännande

Länkar till tredje part-sidor kan tillhandahållas användare för deras intresse eller för deras bekvämlighet. Haleon åtar sig inget ansvar för innehållet i hemsidor som inte ägs av, som de tillhandahåller länkar till, och godtar inget ansvar för någon information eller åsikt som finns på någon tredje parts hemsida eller brott eller försummelse i förhållande till personuppgiftspolicy hos tredje part.

Information som du tillhandahåller oss

Förutom information som täcks av vår personuppgiftspolicy, kommer all kommunikation eller material som du sänder till eller genom Hemsidan, inklusive data, frågor, kommentarer, idéer, know-how eller liknande, samt information som delas under ett webinar, att behandlas som icke-konfidentiell och oskyddad. Haleon kommer inte ha någon skyldighet alls gällande sådan information, och ska vara fria att använda, offentliggöra, återge eller publicera denna information utan någon begränsning alls, även för kommersiella syften, utan att betala användare för rätten att göra så. Information som du delar under ett webinar kan också kommas åt av andra deltagare.

Ansvar

Förutom i de fall det förbjuds enligt lag och för garantier som uttryckligen ges i dessa Användarvillkor, är alla villkor, garantier, rättigheter eller ansvar, som annars skulle vara underförstådda i dessa Användarvillkor eller införas genom lag, uteslutna.

Din användning av Sidan sker på din egen risk och under inga omständigheter ska Haleon vara ansvarig för någon skada (inklusive, men inte begränsat till, direkta skador, tillfälliga skador, följdskador, indirekta skador eller förluster, ideella skador eller förluster, skador på grund av utebliven vinst, förlorad data eller affärsavbrott) som beror på din tillgång till, användning av, oförmåga att få tillgång till eller att använda, Hemsidan eller några fel eller försummelser i dess innehåll. Detta inkluderar skador på din dator och annan egendom, inklusive sådant som orsakas av datorvirus eller andra tekniskt skadliga material som kan infektera din dator eller annan egendom på grund av din användning av Hemsidan, inklusive nedladdning av filer eller annat innehåll från Hemsidan.

Haleon förebehåller sig rätten att, om du bryter emot Användarvillkoren, stänga av eller avsluta konton som du har skapat på denna hemsida.

Tillämplig lag

Dessa Användarvillkor och din användning Hemsidan ska lyda under svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. Alla tvister eller förfaranden i relation till denna Hemsida, ska föras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rubrikerna som används i dessa Användarvillkor används endast för att underlätta förståelsen och ska inte användas för att bestämma innebörden eller tolkningen av dessa Användarvillkor.
 

SE/CORPC/0002/18, 201802